Hala CPR farnosť Klokočina

FUNGOVANIE A REZERVÁCIA HALY CPR

Hala   pri kostole na Klokočine v Nitre je bývalým kostolom. Od roku 2007 slúži na všestranné využitie dané jej podmienkami. Hala je vlastníctvom farnosti Klokočina, v prenájme ju má OZ Centrum pre rodinu – Nitra. Nie je vykurovaná (malé radiátory v horných priestoroch) a v zime je v nej odstavená voda.

Hala slúži na nízkoprahové všestranné vyžitie (šport, voľný čas, lezecká stena) jednotlivcov, skupín, rodín, detí, ako aj na charitatívne a iné aktivity OZ Centrum pre rodinu – Nitra. Povrch podlahy je betónový.

REZERVÁCIA HALY

V prípade záujmu o halu (ak ste nový záujemca) sa treba nahlásiť: nitrianskerodiny@gmail.com. Záujemcovia budú kontaktovaní a podrobnejšie informovaní,  po dohode a súhlasom s pravidlami používania haly im bude sprístupnený interaktívny rezervačný kalendár/prehľad obsadenosti, ako aj prístupový čip/kľúč. Pri skupinách sa kľúč/čip poskytne zodpovednej osobe. Aktívnym návštevníkom bude taktiež sprístupnený rezervačný kalendár.

PRÍSPEVOK ZA VYUŽÍVANIE HALY

OZ Centrum pre rodinu – Nitra  halu spravuje, organizuje jej fungovanie a vynakladá prostriedky na: elektrickú energiu, údržbu, upratovanie, kúrenie v horných priestoroch,  nevyhnutné opravy na zabezpečenie funkčnosti, nákupy zariadenia a iné.  Minimálna nákladovosť (bez väčších investícii, teda iba bežná, keď sa „ nič nestane“ ) je približne 750€ ročne. Príspevky slúžia na pokrytie nákladov.

Dobrovoľné príspevky na prevádzku:

 • Min 3€/ hodina využívania haly (v prípade väčšieho počtu osôb príspevok ponechávame vašej veľkodušnosti:))
 • Profesný tréning, špeciálne účely (charitatívne a duchovné akcie, pravidelná nešportová činnosť, výstavy, iné) dohodou
 • Zapožičiavanie pivných setov a stolov: dohodou

Úhradu je potrebné realizovať jednorazovo do 5 dní po skončení daného mesiaca podľa vypočítaných hodín využívania. Pri dlhodobejšom pravidelnom využívaní sa dá dohodnúť paušálny príspevok za dohodnuté obdobie spravidla mesačne. Pri rezervácii, ale reálnej neúčasti v hale, je potrebné jej využitie zaplatiť, pokiaľ nedošlo k zrušeniu rezervácie minimálne týždeň vopred.

 • Účet :  IBAN SK40 0200 0000 0036 6232 7153 , VUB Banka
 • Variabilný symbol: mesiac a rok, za ktorý posielate príspevok
 • Konštantný symbol: 0308
 • Doplňujúci údaj: „Prispevok_Meno_Priezvisko (alebo nazov skupiny)

PRÍSTUP DO HALY:

Pravidelní návštevníci (resp. skupinky) majú možnosť  zakúpiť si kľúč s bezkontaktným čipom (8,-€), nepravidelní (akcie, atď)  si dohodnú vyzdvihnutie i vrátenie  kľúčika s čipom prostredníctvom mailu nitrianskerodiny@gmail.com . Kľúčik s čipom sa vybavuje po podpise oboznámenia sa s pravidlami a začlenení do rezervačného kalendára. Čip slúži na monitorovanie vstupov a odchodov z haly a na odsledovanie reálneho prístupu do haly.

PRAVIDLÁ VYUŽÍVANIA HALY:

Hala slúži viacerým jednotlivcom, skupinám i záujmovým skupinám. Jej zodpovedným zdieľaním môžeme mať úžitok všetci. Je potrebné priestory udržiavať v čistote a upratať si po ukončení svojej činnosti, nenechávať smeti, odložiť náradia, skontrolovať SVIETENIE, príp. okná, kúrenie.

 • pred vstupom do viacúčelovej haly je potrebné sa prihlásiť čipom aj v prípade, že je hala otvorená, taktiež sa čipom treba odhlásiť ( vľavo od hlavných dverí zvnútra), čipom sa odhlasuje a prihlasuje vždy, aj keď je hala otvorená
 • pohyb a športovanie v hale je na vlastnú zodpovednosť
 • neplnoletým vstup povolený len v sprievode dospelej osoby zodpovednej za priestor
 • akékoľvek poškodenie a technické problémy treba ihneď nahlásiť na č. 0907670343
 • za halu, resp. jej konkrétny priestor je zodpovedný človek, ktorý halu na daný čas rezervoval